Diszlexiásokra vonatkozó jogszabályok1. A diszlexiás hallgatókat a felsõoktatásban megilletõ jogok

A Kormány 79/2006. (IV.5.) rendelete a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600079.KOR

A diszlexiásokra vonatkozó szakasz
18 paragrafus: (5); b) a diszlexiás - diszgráfiás hallgató
ba) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát vagy szóbeli helyett írásbeli vizsgát tehet,
bb) ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga írásbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat a „B” típusú (írásbeli) nyelvvizsga letétele alól,
bc) ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga szóbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat az „A” típusú (szóbeli) nyelvvizsga letétele alól,
bd) a hallgatónak írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élõ hallgatók esetében megállapított felkészülési idõnél hosszabb felkészülési idõt kell biztosítani,
be) részére az írásbeli beszámolóknál a számítógép használata megengedett,
bf) részére a vizsga esetén a szükséges segédeszközöket (pl. írógép, helyesírási szótár, értelmezõ szótár, szinonima szótár) biztosítani kell;


2. Milyen igazolással rendelkezõ diszlexiás jelentkezõk jogosultak többletpontra a felsõoktatási felvételi eljárás során?

Közlemény az elõnyben részesítési kötelezettségrõl és a többletpontokról a felsõoktatási felvételi eljárás során
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=764&articleID=228580&ctag=articlelist&iid=1

A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet szerint a fogyatékossággal élõ jelentkezõ minden jelentkezési helyén 8 többletpontra jogosult.

A fogyatékosság fennállására vonatkozóan a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 147. § (8) pontját tekintjük irányadónak, vagyis azt a jelentkezõt tekintjük fogyatékossággal élõnek, aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, pszichés fejlõdési zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás illetve súlyosan beszédfogyatékos). Fontos hangsúlyozni, hogy a fogyatékosságra tekintettel akkor lehet valaki többletpontra jogosult, ha az a tanulási folyamat tartós és súlyos akadályozásához vezet.

A fogyatékosság megállapításának és igazolásának rendje a következõ:

1. Amennyiben a fogyatékosság már a közoktatási tanulmányai során is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, kizárólag a tanulási képességet vizsgáló (minden megyében mûködõ) a szakértõi és rehabilitációs bizottságok, illetve - az országos szakértõi és rehabilitációs tevékenységet (a hallás-, a látás-, a mozgás-, a beszédvizsgálat) ellátó bizottságok állapíthatják meg. (A tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottságok mûködtetése valamennyi megyei és a fõvárosi önkormányzatnak kötelezettsége, a látás-, a hallás-, a mozgás- és a beszédfogyatékosság vizsgálatát végzõ országos szakértõi tevékenység megszervezése a fõvárosi önkormányzat feladata). A nevelési tanácsadó által kiadott igazolás a többletpontra való jogosultság megítélésekor nem fogadható el.

2. Amennyiben a fogyatékosság a közoktatási tanulmányokat követõen keletkezett vagy azt a közoktatási tanulmányok alatt nem állapították meg,
2.1. hallássérültek esetében a területileg illetékes audiológiai állomás szakfõorvosa,
2.2. látássérültek esetében a területileg illetékes szemészeti szakrendelõ szakfõorvosa,
2.3. mozgássérültek esetében a területileg illetékes klinika, kórház, szakrendelõ szakfõorvosa,
2.4. a beszéd fogyatékosság és pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozottak esetén kizárólag az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által közzétett - megtalálható a www.irm.gov.hu honlapon, "közérdekû információk alcímen" -, e területen mûködési engedéllyel rendelkezõ, a hivatalos szakértõi listán szereplõ, igazságügyi szakértõk által kiadott és bélyegzõvel ellátott igazolás fogadható el (Errõl bõvebb információ az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézettõl kérhetõ (1073 Budapest, Damjanich u. 41-43., Tel: 461-3700))


Amennyiben fogyatékossággal élõ nem magyar állampolgár jelentkezik magyarországi felsõoktatási intézménybe, a fent ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen a fogyatékosságot igazoló Magyarországon kiállított igazolást, szakvéleményt kell beszereznie.


3. A közoktatásban tanuló diszlexiás tanulók jogai

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/kozokt_tv_070823.pdf

30. § (9) A sajátos nevelési igényû tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ tanulót jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint - a szakértõi és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértõi véleménye alapján - a gyakorlati képzés kivételével - az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbõl az értékelés és a minõsítés alól. Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbõl mentesítik az értékelés és minõsítés alól, az iskola - az e törvény 52. §-ának (7) bekezdésében, valamint (11) bekezdésének c) pontjában meghatározott idõkeret terhére - egyéni foglalkozást szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében -egyéni fejlesztési terv alapján - segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez. Az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló - a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. A tanuló részére a felvételi vizsgán, az osztályozó vizsgán, a köztes vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán, az érettségi vizsgán, a szakmai vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési idõt, az írásbeli beszámolón lehetõvé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történõ felváltását.